Целодневното обучение като превенция pro


Първа част: същност, особености на проектната интервенция в училищното образование. Втора част: особености в учебната организация на целодневното обучение в начален етап...
 

Ръководителят – фактор за ефективността на социално-педагогическите институции pro


Разработката включва- Социално-педагогическите институции и Ръководство и лидерство в социално-педагогическите институции;Резултати от емпирично изследване за влиянието на ръководството върху ефективността на социално-педагогическите институции...
 

Ръководство и лидерство в организациите за социална работа pro


Разработката включва теоретични концепции на ръководството и лидерството като управленска функция в организациите за социална работа и характеристика и оценка на ръководство и лидерство в организациите за социална работа...
 

Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права (конституционно право на вяра) в модерна България pro


Целта на изследването е да се изведат проблемните области и нарушаването на конституционните права на религиозните (и малцинствените) общности в контекста на отношенията между държава и църква в България....
 

Възможности за усъвършенстване на превантивен и последващ контрол в инспектората на НОИ pro


Целта на пенсионната реформа в България бе изграждането на модел на съвременна пенсионна система, при която допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно има за цел да допълва дохода от пенсия...
 

Общински план за развитие на община Червен бряг в периода 2014-2015г pro


Общински план за развитие в периода 2014-2015г. Анализ на икономическото и социално развитие на общината. Обща характеристика и профил на общината. Състояние на местната икономика. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси...
 

Управление на социалната сфера


Социална сфера – съвкупност от системи, дейности, организации, които осигуряват задоволяването на социалните потребности на населението и развитието на личността....
 

Методология на социалната работа


В теорията и практиката на социалната работа се употребяват аналитични подходи и методи за оценка на ресурсите на промяна на ресурсите на личностно ниво и ресурсите на системната среда,като те се подчиняват на индивидуален подход....
 

Реферат по учебна практика


Дневният център за стари хора „Слънчев дом 2011” ЕООД се намира в град Габрово на адрес:ул.”Ивайло” 13. Той има за цел да допринесе за повишаването на качеството на живот .....
 

Същност, регулаторна рамка и финансиране на осигуряването при временна неработоспособност


Понятие за неработоспособност. Характеристики на неработоспособността. Социално осигуряване при неработоспособност. Видове нетрудоспособност. Видове фондове. Начин на изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО...

Избрани критерии за търсене

Управление на социалните институции
Ограничаване на резултатите